Hvad betyder det egentligt at være hovedstadskommune?

Formålet med det kommunale udligningssystem er at sikre, at kommunerne kan levere nogenlunde den samme service ved nogenlunde samme beskatningsniveau på tværs af landet. Det formål opfyldes ikke i dag.

Hovedstadsudligningen giver et højt udligningsniveau i hovedstadsområdet og et væsentligt lavere niveau i provinsen. Hovedstadsudligningen er med til at dele landets kommuner i et A-hold i hovedstaden og et B-hold i provinsen. Derfor ønsker Bedre Balance et énstrenget udligningssystem.

For at illustrere forskellen mellem hovedstads- og provinskommuner har vi lavet et tænkt eksempel.

Hvad ville der ske, hvis en provinskommune blev optaget som den 35. kommune i den nuværende hovedstadsudligning?

Den 35. Hovedstadskommune (Tabel)

Beregningerne tager udgangspunkt i ØIM’s Tilskuds- og udligningssystem for 2019.

I beregningen af antallet af stillinger i de tre kategorier, er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn i november 2018 for en lærer på 524.244 kr., en pædagog på 426.240 kr. og en SOSU-assistent på 411.580 kr.

Det fremgår, at Lolland Kommune og Ærø Kommune ikke ville have nogen gevinst i dette tænkte eksempel ved at blive den 35. hovedstadskommune. Det skyldes, at kommunerne i beregningen vil miste udligningstilskuddet for kommuner med højt strukturelt underskud, og dette tab er større end den gevinst, kommunerne opnår fra hovedstadsudligningen. De to kommuners situation er speciel og hænger sammen med et faldende folketal og et samtidigt stigende socioøkonomisk udgiftsbehov. I beregningen indgår ikke et eventuelt yderligere tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer, som efter ansøgning udmøntes af økonomi- og indenrigsministeren.

Det skal understreges, at begge kommuner vil vinde, hvis Bedre Balances forslag om et énstrenget udligningssystem bliver gennemført. Se dette her.

 

Følg også Bedre Balance på Facebook her.